Přátelství dětí

neděle 27. září 2009 11:00

          MÝM ČTENÁŘKÁM A ČTENÁŘŮM

             K VÍKENDOVÉMU ZAMYŠLENÍ

   RADY PRO ŽIVOT A ZRNKA MOUDROSTI

                          Z ROKU 1909

„Maminko, považ! našel jsem nového kamaráda. Hráli jsme si spolu celé odpůldne! - „Jakpak se ne nazývá Jeníčku?“ – „Jaroslav!“ – „Jak ještě a kde bydlí? – „Nevím, maminko, ale to je přece úplně jedno!“
Zlaté důvěřivé dítě! Čas a život poučí je jinak, zda také lépe, je ovšem sporno! Přes to neměly by matky vůči takovým citovým projevům dětí býti lhostejny. Člověk, jenž již z mládí s vřelým srdcem lásku přijímal i dával, zůstane i v pozdním věku srdečnosti a přátelství přístupným.
Tak jako se snaží svědomitá matka zabrániti povrchnosti dětí v učení, vědění a jednání, tak měla by také hledět zabrániti jejich povrchnosti v myšlení a cítění.
Zvolí-li si tudíž dítě přítele, neb přítelkyni musí se vždy dříve přesvědčiti, může-li být s volbou spokojena, je-li vyvolené dítě mravné, má-li pěknou povahu. Shledá-li pak, že tomu tak, má přátelství dětí všemožně podporovati, tj. poskytnout jim příležitost vídati se a spolu si hráti, aby se jejich vzájemné city prohloubily. Přilnuly-li děti k sobě dostatečně, je třeba vštípiti jim pojem věrnosti, aby se přátelství při první odchylce mínění opět nerozpadlo. Nikdy nemohou dva lidé vytříbených povah býti stále stejného smýšlení, ale není nijak na závadu, rozcházejí-li se názory jejich častěji, jenom když se opět v srdečnosti a vzájemné důvěře dovedou setkati. Povinnosti a přátelství – mezi něž na prvé místo patří ústupnost – nutno dětem záhy vštěpovati.
Vnější okolnosti hrají mnohdy při uzavírání dětských přátelství úlohu právě tak značnou, jako při dospělých, neboť právě děti bývají pro vnější přednosti zvláště vnímavy. Jak často dává dítě druhovi přednost jen z touhy po požitku, protože je druh dítětem zámožnějších rodičů, kteří je k sobě zvou a hostí. Jak často bývá i marnivost příčinou přátelství, má-li např. družka hezkou tvář nebo pěkný šat. … Leč mladé bytosti mají učiti se záhy, že pod prostou halenou může skrývati se nejušlechtilejší jádro, a že bohatství ni zevní lesk nedodávají člověku ceny. Z té příčiny nelze tudíž vliv dětského přátelství podceňovati, a je nepochopitelno, když rodiče, jimž dostává se času, aby na děti své mohli dohlížeti, dovolují lehkomyslně, by přátelství jich dětí bylo bez výběru.
Nic nepodléhá spíše a snáze dojmům nežli srdce dítěte. Zvláště děti živé, duševně čilé mohou špatně volenou společností sejíti na zcestí. Zapovězené ovoce dvojnásob chutná a k nerozumným kouskům jsou více méně všechny děti náchylny. Proto je povinností rodičů a zvláště matek bedlivě pozorovati styky dětí, neboť jen tak lze je ochrániti před špatnými vlivy, tříbiti pochvalou neb hanou jejich vlastní úsudek a učiti je rozeznávati dobré od zlého.
Dítě učí se tak ponenáhlu dbáti samo svého okolí, učí se rozeznávati šlechetné od nešlechetného a bude se i v budoucnu přidržovati jen dobrých druhů a vyhýbati se zlé společnosti.
Jisto je, že nesmí se tato výchova díti na úkor citu. Proto třeba, aby matka mírnila se v úsudku a neposuzovala před dítětem druhy jeho příliš příkře. Je starou pravdou, že ten, kdo chce vychovávati, musí vychovati nejprve sám sebe, neboť právě vůči dítěti nelze býti nikdy dosti opatrným a taktním. Ten kdo sám má mnoho lásky k lidem, dovede vychovati též z dítěte láskyplného člověka.
Jsou žel i takové děti, které vyhýbají se již záhy z mládí velikým stykům. Příčina spočívá vždy buďto v churavosti, nebo nesprávné výchově. Jak jinak mohlo by děcko chovati již v sobě nedůvěru a báti se lidí, kteří mu dosud ničím neublížili? Zdravé a šťastné dítě musí býti srdečné, přítulné a důvěřivé, zvláště k sobě rovným, a proto měly by matky dle možnosti přátelské styky dětí živiti a podněcovati.
Pravou cenu přátel naučí se dítě ovšem teprve v pozdějších letech ceniti, až pozná, že ryzí a ušlechtilé přátelství je věcí vzácnou a že třeba litovati těch, kdo nesetkali se s ním nikdy v životě.
Zrnka pravdy
  • Přátelství násobí radost a dělí žalost. - F. Bacon
  • Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás stále stejně rád. - Hubbard
  • Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele. - Menandros
  • Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. - anglické přísloví
  • Žít bez přátel je jako žít bez slunce. - německé přísloví
  • Přátelství je vždy prospěšné, zatímco láska často zraňuje. - Seneca
  • Přítel je ten, před kým můžeme myslet nahlas. - Emerson
  • Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přítele. - turecké přísloví
Poznámka blogera: text byl převzat z časopisu ŠŤASTNÝ DOMOV, ilustrovaného čtrnáctideníku českých žen a dívek, věnovaného životu rodinnému a domácnosti, ročník VI. z roku 1909, jehož vydavatelem bylo nakladatelství ŠOLC A ŠIMÁČEK, společnost s r. o. PRAHA. Jméno autorky(autora) nebylo, bohužel, uvedeno.
Upozornění pro hledače pravopisných chyb - text je roku 1909, a proto je psán podle pravopisných pravidel tehdy platných.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Zbytek stránky je určen především pro náhodné čtenáře
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Nezapomeňte také navštívit tyto stránky
-Nase-hospoda.jpg
147h-TOP-09-001.jpg 100v-tvpds.jpg 100v-csdd-proti-vam.jpg
stačí kliknout na každý z obrázků
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom také uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. U diskusních příspěvků bez mailové adresy předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní blogu.
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00