Bolševické rojení v mém rodném městě

pondělí 19. květen 2008 08:00

V sobotu a v neděli proběhlo bolševické rojení, neboli VII. sjezd KSČM, a tak jsem si http://www.kscm.cz/article.asp?thema=2665&item=38368 přečetl Otázky pro kandidáty na funkci předsedy ÚV KSČM a jejich odpovědí na první otázku: Kandidujete na funkci předsedy ÚV KSČM. Jaké programové cíle chcete delegátům nabídnout?

 200-sjezd-vitame.jpg

130-filip.jpgBývalý předseda a současný hlavní kandidát na předsedu Filip alias Falmer se vyjádřil zcela jednoznačně: „Před časem jsem zcela oprávněně zdůraznil, že bychom se měli učit od Lenina. Sklidil jsem za to od pravicových novinářů a dokonce od některých ultrapravicových politiků značnou nevoli. Myslím si ovšem, že jeho myšlenky, jakožto praktizujícího filozofa, jsou dodnes nesmírně podnětné. Zvláště si cením jeho studii Imperialismus jako poslední stadium kapitalismu .“ Hlavním cílem komunistů je vybudování sociálně spravedlivé společnosti - socialismu. To je také mým cílem.

110-grospic-kscm.jpgTaké další kandidát Grospič nijak nezakrýval, že: „Klíčový je zejména vztah k východním sousedům. Osobně si myslím, že vzhledem k tradicím, společné kultuře a ekonomické provázanosti je pro EU ještě důležitější otázka vztahu k bezprostředním východním sousedům, tj. Rusku, Moldávii, Bělorusku a Ukrajině. Strana musí umět společnosti nabídnout nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé řešení těchto problémů. Ukázat, že současný společenský systém je nemůže vyřešit.

130---markova.jpgPoněkud „mírněji“hovořila kandidátka Marková: „Programové cíle jsou jasně formulovány předchozími sjezdy, kladenským zvláště, na tom není nutné nic měnit. Hlavní programový cíl KSČM - sociálně spravedlivá společnost prosazovaná demokratickými prostředky - je, podle mého názoru, stále platný.

130--ransdorf.jpgPoslední kandidát, podle abecedy, Ransdorf hovořil nejrozumněji: „Strana potřebuje silný projekt, který by zaujal veřejnost. Ne kličkovat, ne uhýbat, ale představit projekt a demonstrovat vůli za ním jít. Musí se systematicky představovat jako kompetentní a schopná fungovat jako překladatel (tlumočník) mezi jednotlivými společenskými skupinami, v zájmu vytváření koalice pro změnu.“ Ale dá se mu věřit? Těžko!

Dále jsem na http://www.kscm.cz/article.asp?thema=3784&item=35668 našel tyto dokumenty:
Deklarace o socialismu (34.5 kB)
Zaměření politiky a hlavní úkoly KSČM v období mezi VII. a VIII. sjezdem strany (88.6 kB)
Zpráva ÚV KSČM o činnosti strany v období od VI. do VII. sjezdu KSČM (253.3 kB)
Socialismus pro 21. století (141 kB)

z nichž ten první a ten poslední hovoří velmi podrobně o tom co nás čeká, pokud by se tato patologická sedlina naší společnosti dostala opět k moci. Proto z nich alespoň něco vyjímám.

Z dokumentu » Deklarace o socialismu «

My, komunisté, jsme přesvědčeni, že globální kapitalismus ze své povahy lepší být nemůže. Společnost, která vykupuje blahobyt menšiny lidí bídou většiny, ztrácí své historické opodstatnění. Je na čase, aby odešla ze scény dříve, než její úpadkové rysy napáchají nenapravitelné škody. Ve druhé polovině minulého století se vytvořila situace, kdy naplnění myšlenek sociálně spravedlivé společnosti bylo na dosah. Vlivem mnoha historických okolností se však první pokus o socialismus nepodařilo postavit na trvalé základy. Vyhodnocení celé této historické zkušenosti je dlouhodobou záležitostí. Současný vývoj stále více ukazuje, že přes všechny své nedostatky měl minulý systém jednu základní přednost – ctil sociální práva lidí, bez nichž jsou ostatní lidská práva pouhou iluzí. Zejména na tuto zkušenost chceme navázat a nedostatky překonat. KSČ ztratila v roce 1989 svou moc. V podmínkách restaurovaného kapitalismu si však KSČM udržuje svou autoritu, protože si udržela identitu radikální strany usilující o sociálně spravedlivou společnost a působí mezi parlamentními stranami jako jediná stabilní a čitelná opozice proti kapitalismu. Socialismus pro 21. století chápeme jako společnost svobodných a rovnoprávných občanů, společnost sociálně spravedlivou a ekonomicky prosperující, jejímž základním cílem je všestranné zvyšování kvality života obyvatel všech členů společnosti. Za ekonomickou základnu socialismu považujeme společenské vlastnictví. Společenské vlastnictví bude mít více konkrétních podob. Socialistická ekonomika v našem pojetí bude tržní ekonomikou se strategickým plánováním, usměrňovanou k zabezpečení společenských priorit a opírající se o kontrolu rozhodujících pozic v národním hospodářství. Naše cesta k socialismu je cestou demokratickou, cestou svobodné volby většiny.

Z dokumentu
»Socialismus pro 21. Století«

Neúspěch první formy socialismu, která u nás i v dalších zemích ztroskotala pod tlakem kapitalistického obklíčení i v důsledku vlastních chyb, neubral nic na významu základních myšlenek socialismu pro nejširší vrstvy obyvatelstva. Společenský pokrok zahrnující větší sociální spravedlnost, životní jistoty, růst životní úrovně, mírový svět, to jsou stále hodnoty, s nimiž se ztotožňuje většina našich občanů. Je naším úkolem ukázat, že tyto hodnoty jsou reálně dosažitelné a nejsou jen utopickým snem, a současně ukázat, jaké cesty k jejich dosažení vedou. Světový kapitalismus ani ve stadiu globalizace ekonomických vztahů nezměnil svou povahu. I nadále plodí válečné konflikty, které mohou kdykoli přerůst v ničivý celosvětový požár. Bezohledností k životnímu prostředí ohrožuje život nejen příštích generací, ale i té současné. Odsuzuje k bídě a hladovění desítky miliónů obyvatel chudých zemí a ani v hospodářsky nejvyspělejších zemích nebrání růstu počtu sociálně vyloučených, živoření nebo kriminalitě ponechaných lidí. S každým rokem další existence kapitalismu narůstají škody, s nimiž se bude muset příští společnost vyrovnávat. Kritikové kapitalismu, jejichž počet stále narůstá, vystupují s heslem „Jiný svět je možný!“ My připojujeme: Je nejen možný, ale v zájmu zachování lidské civilizace je i nutný. Komunisté jsou přesvědčeni, že tento jiný svět bude socialismem: společností svobodnou, ekonomicky výkonnou, sociálně spravedlivou, uvolňující tvůrčí schopnosti každého jednotlivce a v neposlední řadě poučenou z vlastních chyb v minulosti. Je úkolem politiky, aby uvedla do pohybu společenské síly, které by takovou společnost dokázaly vytvořit. Úkolem vědy je objasnit, na jakých základech musí být postavena, aby byla skutečným východiskem z krizí soudobého kapitalismu, nejen dočasným záplatováním jejich následků. Kontury socialistické společnosti, vycházející z těchto zásad, jsou načrtnuty v následujícím textu. Východiskem našich představ o socialismu je myšlenkový odkaz klasiků. Karel Marx, Bedřich Engels, ale později i V. I. Lenin, ve své době vědecky podložili vizi překonání kapitalismu socialismem.

160px-os_marx.jpg160px-os_engels.jpg160-lenin.jpg

Jejich pojetí společenského vývoje je i dnes základním metodologickým východiskem pro vědecké pojetí socialismu. Nutnost nového společenského uspořádání je dána nejenom tím, že kapitalismus je postihován funkčními, popř. strukturálními krizemi. Změnu si vynucují zásadní limity, na které tento systém naráží, bezvýchodnost jeho vnitřních rozporů. Zvraty ve vývoji jsou z dějin známé. Bez zásadní změny může vývoj vyústit dokonce v regres a barbarství v důsledku válečných konfliktů, zhroucení dosavadních ekosystémů a sociálního konsensu nutného pro fungování klasické demokracie. Přechod k socialismu, nová forma sociální revoluce, ve které občané musí donutit vládnoucí struktury, aby přijaly demokratická pravidla hry a nepokoušely se sáhnout ke zbraním, bude mít zřejmě nejméně dvě etapy. Bude to etapa, kdy bude existovat ještě poměrně silný kapitalistický sektor, a etapa, kdy se socialismus bude stávat dominujícím. K rozvoji nové, tentokrát již trvalé formy socialismu, bude důležité dát probíhající vědeckotechnické revoluci humánní rozměr.

Filip obhájil post vůdce bolševiků 550-kscm-klub.jpg 

Rudá má před státní vlajkou přednost 550-sjezd.1.jpg
Tak si představují bolševici samostatnost naší republiky

Po přečtení výše uvedených „dokumentů“ jakož i na základě osobních zkušeností a výsledku sjezdu mohu říci pouze jediné:

Nevěřte komunistům!
Lhali, lžou a budou lhát!
Pouze čekají na příležitost
jak se dostat znovu k moci!

110-srp-kladivo-hranate-1.jpg

Jiří Krejčí

EvinaKomunismus byl horsi nez niciva valka20:5121.5.2008 20:51:24
Jiří NavrátilObrázek15:2819.5.2008 15:28:15
nepolitikTo. Karel, IP: 67.159.44.xxx13:5519.5.2008 13:55:03
dekadent.....10:5619.5.2008 10:56:39
Karelhttp://toms.bigbloger.lidovky.cz10:5319.5.2008 10:53:53
zuzanamáte můj obdiv09:0119.5.2008 9:01:18

Počet příspěvků: 6, poslední 21.5.2008 20:51:24 Zobrazuji posledních 6 příspěvků.

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00